Ikatlong-Baytang Lamang na Pinag-Aralan?

Ni Dirk Anderson

Noong si Gng. White ang nasa ikatlong baytang sa elementarya, mayroong sakuna na nagdulot ng pinsala sa kanyang ulo. Dahil sa pinsalang ito, siya ay napilitang tumigil sa pag-aaral sa murang gulang pa lang. Bunsod ng pangyayaring ito, madalas na tanong ng mga Adventists,

Paanong ang nakapag-aral ng hanggang ikatlong baytang lang sa elementarya ay nakapagsulat ng gayong mga kahangahangang mga aklat?”

Nais ipahiwatig sa tanong na ito na si Gng. White ay dapat na tumanggap raw ng di-pangkaraniwangtulong sa Diyos upang maisulat ang mga aklat niya. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman, maraming tao sa kasaysayan na naging matagumpay at bantog kahit na mababa o wala silang pormal na pinag-aralan. Isang halimbawa rito ay si Thomas Edison, ang Amerikanong imbentor na mismong nabuhay sa panahon ni Gng. White. Maaring ituring na si Edison ang pinakamahusay na imbentor sa kasaysayan ng Amerika. Siya ang nag-imbento ng phonograph, ng bombilya at iba pang mga kapakipakinabang na gamit. Gayunma’y si Edison ay halos bingi at walang pormal na edukasyon na kahit sa ilang buwan lang.  Kaya’t ang katotohanan na ang isang tao na walang pinag-aralan ay maari palang maging matagumpay sa kanilang piniling larangan, ay hindi mabigat na katibayan na kinilusan sila ng Diyos sa di-pangkaraniwang pamamaraan.

Higit pa sa Ikatlong-Baytang na Pinag-aralan

Ngunit ang totoo, si Gng. White ay nakapag-aral naman ng higit pa sa ikatlong-baytang. Hindi natin alam kung kaylan siya nagsimulang mag-aral; ang mga bata kasi noong kanyang panahon ay karaniwang pumapasok na sa eskwela sa edad pa lang na apat o lima. At sapul sa pagkabata, si Ellen ay mahusay ng bumasa sapagkat madalas siyang “ipatawag sa silid ng mga batang nasa primary,” upang basahan niya sila ng mga aralin. Ito ay patunay na siya ay angat sa kakayahan kumpara sa ibang mga bata sa paaralan.[1] Subalit, matapos ang kanyang pagkaka-aksidente, si Ellen Harmon ay hindi na palaging makapasok sa eskswela sa loob ng dalawang taon. At bagamat sinikap niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, subalit siya’y labis na nahirapan. Ang sabi niya,

“Sa loob ng dalawang taon, hirap akong huminga sa aking ilong; na kahit na ako ay nakakapasok parin sa eskwela subalit madalang lang. Noo’y nakita kong mahirap para sa akin na ipagpatuloy ang aking pag-aaral at mga bagay na aking natutuhan.”[2]

Paglipas ng isang taon, sinubukan niya paring makapag-aral. Pumasok siya sa isang “seminaryo,” sa halip na sa paaralan ng gramatika. Tungkol rito’y sinabi niya,

“Minsan pa, labis ang aking pagmimithi na muling makapag-aral; ang magsumikap na makamit ang minimithi kong edukasyon. Pumasok ako sa isang seminaryo na para sa mga kababaihan sa Portland. Subalit sa pagpapasimula pa lang ng aking pag-aaral, ang karamdaman ko’y mabilis na bumalik. Tuloy, naging malinaw na talaga sa akin ng panahong iyon na kung magpapatuloy ako sa pag-aaral, manganganib ang aking buhay. Kaya’t taglay ang labis na kalungkutan, ako ay umuwi na lang sa aming bahay.”[3]

Batay sa pangyayaring ito, dito nagtapos ang hangarin ni Ellen Harmon na makamit ang “pormal” na pag-aaral. Patotoo pa niya,

“Hindi ako nakapasok sa eskwela hanggang sa edad na labing dalawa.”[4]

Subalit kahit ganito, nagpatuloy naman siya sa kanyang impormal na pag-aaral. Siya ay tinuruan sa bahay sa tulong narin ng kanyang butihing ina. Tungkol sa kanyang ina ay sinasabi,

“Ang kanyang ina na isang marunong at maingat na babae ay hindi hinayaan na lumaki si Ellen na walang alam. Sa bahay ay natutuhan niya ang napakaraming mga praktikal na bagay na magagamit niya sa buhay.”[5]

Ang totoo, mahirap malaman kung ano-ano ang mga bagay na kanyang napag-aralan. Ang alam lang natin, higit pa sa ikatlong-baytang ang inabot ng kanyang kaalaman. Ang ibig sabihin, ang kanyang mga ginawang pag-aaral ay naging sapat upang gawin siyang mahusay at mahilig na mambabasa. Dagdag pa, dahil sa kanyang pagkawili sa pagbabasa, siya ay naging magaling na manunulat. Ngunit mapapansin na mahina siya sa mga paksa ng siyensiya, sapagkat marami sa kanyang mga sinulat ay hindi ayon rito.

Di-Pangkaraniwang Agapay mula sa Diyos o Tinulungan lang ng Tao?

Kung inyo ng nalaman, ang mga tagasunod ni Muhamad, na siyang nagtatag ng Islam, ay nagsasabi rin na ang mga isinulat ng kanilang pinuno ay patunay sa agapay ng Diyos. Ayon sa kanila, “Paanong ang isang walang pinag-aralang tao ay makapagsusulat ng napakagandang mga aklat, gaya ng Quran, kung hindi siya tinulungan ng Diyos?” Ngunit ang totoo, si Muhamad ay mayroong mga sekretarya na tumulong sa kanya sa pagsusulat. At sa ganito nga ring paraan, si Gng. White ay mayroon ring mga katuwang sa kanyang pagsusulat. Sa simula, ang naging katuwang niya ay si James White. Sa paglaon, noong siya ay naging mayaman na, siya ay umupa ng mga propesyunal upang tulungan siya sa pagsusulat ng kanyang mga libro, mga sanaysay at mga personal na liham. Kanyang kinuha si Marian Davis na isang professional na manunulat at ang kanyang sekretarya naman na si Fannie Bolton ay laging kaagay niya sa mahabang panahon.

Bukod pa rito, si Gng. White ay tumanggap rin ng karaniwang tulong sa pamamagitan ng pangongopya sa mga sinulat ng mga batikanong Kristyanong manunulat ng kanyang panahon. Ang totoo niyan, mayroong pagtatalo sa dami ng kanyang mga kinopya sa ibang mga manunulat. Sa isang pananaliksik, lumalabas na 90% na nilalaman sa ilang mga libro na sinulat niya ay kopya mula sa ibang may-akda. 

Ngunit tumanggap man si Gng. White ng di-pangkaraniwang tulong sa Diyos o hindi, Diyos lamang ang huhusga. Gayunma’y sapat ang ating katibayan na tinulungan siya ng maraming tao sa paligid niya.

Pinapatunayan ba ng kanyang mga Sulat na siya’y Kinasihan?

Isipin mo kung ikaw ay napagkalooban ng pagkakataon na magsulat ng isang libro. Isipin mo kung binigyan ka ng pahintulot na kopyahin ang anuman sa mga isinulat ng mga mahuhusay na Kristyanong manunulat sa buong mundo? Dagdag pa rito, paano kung ikaw ay may mga mahuhusay na manunulat at mga tagapaglimbag na kasakasama mo? Sa palagay mo kaya ay makabubuo ka ng napakagandang aklat? Tiyak na ang sagot ay ‘Oo.’ Kaya’t sa ganito ring paraan, bagamat maituturing na kahangahanga ang mga aklat na sinulat ni Gng. White, subalit hindi ito malinaw na katibayan na siya ay propeta!

Mga Sitas

[1] Tingnan sa White Estate document file #733c.

[2] Ellen White, Life Sketches, 1880, p. 134.

[3] Ellen White, Life Sketches, 1915, p. 26.

[4] Ellen White, Testimonies, Vol. 1, p. 13.

[5] Ellen White, Ellen G. White: The Early Years Volume 1 - 1827-1862, p. 32.